ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/10/2022

Διατίθεται από τις 18.10.2022 νέα έκδοση στο παραγωγικό περιβάλλον του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/), η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες προσθήκες:

1. Ενεργοποιείται η υποβολή όλων των τύπων αιτήσεων, οι οποίες προβλέπονται στην από 02-09-2022 διευκρινιστική Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ρ3ΑΕ46ΜΤΛΚ-ΣΒΟ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. – ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.». Συγκεκριμένα, τίθενται στη διάθεση των υπόχρεων, ήδη εγγεγραμμένων, οργανώσεων οι ακόλουθοι τύποι αιτήσεων:
α. Αίτηση Τροποποίησης Στοιχείων Καταστατικού Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων - ΣΟ.ΤΡ.ΚΑΤ[ΑΡΙΘΜΟΣ] (παρ. 3 της Εγκυκλίου)
β. Αίτηση Επικαιροποίησης Λοιπών στοιχείων και Αρχείων (πλην Καταστατικού) Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων - ΣΟ.ΕΠ[ΑΡΙΘΜΟΣ] (παρ. 5α της Εγκυκλίου)
γ. Αίτηση Επικαιροποίησης Στοιχείων και Αρχείων Οργανώσεων Εργοδοτών - ΟΕ.ΕΠ[ΑΡΙΘΜΟΣ] (παρ. 5β της Εγκυκλίου)

Με την υποβολή του κατάλληλου τύπου αιτήσεων, οι ήδη εγγεγραμμένες οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δύνανται να υποβάλλουν προς εγγραφή κάθε τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού τους καθώς και να υποβάλλουν, το πρώτον, στοιχεία που τυχόν δεν είχαν καταχωρίσει κατά την αρχική εγγραφή τους ή, ακολούθως, στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαρκούς τήρησης επικαιροποιημένων, όλων των άλλων στοιχείων και αρχείων που έχουν υποβάλει και τηρούν στο ψηφιακό τους Μητρώο.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη διατεθεί οι 3 τύποι ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής των υπόχρεων οργανώσεων (εγγραφής συνεστημένων έως 31.12.2021 συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, εγγραφής υπό σύσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εγγραφής οργανώσεων εργοδοτών).

2. Ενεργοποιείται η δυνατότητα άμεσης έκδοσης, για όλες τις ήδη εγγεγραμμένες οργανώσεις, όλων των τύπων Βεβαιώσεων, τις οποίες χορηγεί το Μητρώο και αναφέρονται στην παρ. 7 της Εγκυκλίου:
α. Βεβαίωσης Εγγραφής
β. Βεβαίωσης Καταστατικού Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων
γ. Βεβαίωσης Εγγραφής και Τροποποιήσεων/Επικαιροποιήσεων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών (Βεβαίωση Ιστορικότητας)
δ. Βεβαίωση Μητρώου
Οι ανωτέρω Βεβαιώσεις εκδίδονται από την ψηφιακή μερίδα εκάστης οργάνωσης, κατόπιν σύνδεσης στην πλατφόρμα με τους κωδικούς που τους χορηγήθηκαν κατά την ενεργοποίηση της εγγραφής τους. Από το αρχικό μενού, μετά τη σύνδεση, επιλέγουν «Αιτήσεις Χορήγησης Βεβαιώσεων Μητρώου» και δύνανται όπως υποβάλλουν νέα αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων ή αναζητήσουν προηγούμενες αιτήσεις τους. Η ηλεκτρονική αίτηση δεν απαιτεί οποιαδήποτε μεσολάβηση της Υπηρεσίας και η έκδοση όλων ή ορισμένων Βεβαιώσεων πραγματοποιείται την ίδια στιγμή.
Υπενθυμίζεται ότι το περιεχόμενο και συνεπώς η εγκυρότητα κάθε Βεβαίωσης είναι δυνατόν να επαληθευτεί μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη χρήση 4 μοναδικών για κάθε Βεβαίωση στοιχείων ελέγχου, τα οποία είναι αποτυπωμένα επί του σώματος αυτής, ώστε καθένας ο οποίος νομίμως έχει στην κατοχή του ή του επιδεικνύεται ορισμένη βεβαίωση, να μπορεί να επαληθεύσει το περιεχόμενό της. Η αντίστοιχη πληροφοριακή εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω σχετικού συνδέσμου στην αρχική σελίδα του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/).


3. Ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης στοιχείων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρ. 10 της με αρ. 62599/26.8.2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄4279) και εξειδικεύονται στην παρ. 10 της Εγκυκλίου.
Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένες οργανώσεις, κατόπιν σύνδεσης στην πλατφόρμα με τους κωδικούς που χορηγήθηκαν κατά την ενεργοποίηση της εγγραφής τους, επιλέγουν από το αρχικό μενού «Αιτήσεις Χορήγησης Στοιχείων» και δύνανται όπως υποβάλλουν νέα αίτηση ή αναζητήσουν προηγούμενες αιτήσεις τους. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται αφού επισυναφθεί το σχετικό αρχείο που έχει ετοιμάσει η κάθε οργάνωση και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι η αιτούσα έχει ειδικό προς τούτο έννομο συμφέρον. Το έννομο συμφέρον θα πρέπει να είναι άμεσο και ενεστώς.
Αντίστοιχη δυνατότητα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έχουν και οι μεμονωμένοι εργοδότες – χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με χρήση λογαριασμών taxis net αυτών, στην αρχική σελίδα του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ( https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/).

4. Ενεργοποιείται η δυνατότητα επαλήθευσης της γνησιότητας/ακεραιότητας όλων των αρχείων, που έχουν υποβληθεί (συνημμένα) μέσω όλων των τύπων ηλεκτρονικών αιτήσεων (εγγραφής ή επικαιροποίησης στοιχείων/αρχείων) στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών. Η αντίστοιχη πληροφοριακή εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε έχει νομίμως στην κατοχή του οποιοδήποτε εκ των ήδη υποβληθέντων με ορισμένη αίτηση ηλεκτρονικών αρχείων (τύπου .pdf) και λειτουργεί μέσω σχετικού συνδέσμου στην αρχική σελίδα του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr/).
Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένες οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, μετά την εγγραφή τους ή την υποβολή αίτησης τροποποίησης στοιχείων καταστατικού ή αίτησης τροποποίησης λοιπών στοιχείων και αρχείων κατά περίπτωση, έχουν τη δυνατότητα να «επικυρώσουν» τα αρχεία που υπέβαλλαν με την συγκεκριμένη αίτηση. Προς τούτο, αναζητούν από το αρχικό μενού την αίτηση με την οποία υπέβαλαν το αρχείο για το οποίο ενδιαφέρονται και αφού την εντοπίσουν και επιλέξουν «Επισκόπηση αίτησης», επιλέγουν το πεδίο «Επικύρωση Επισυναπτόμενων Αρχείων». Ακολούθως, αποθηκεύουν τοπικά στον δίσκο του Η/Υ τους, το/τα αρχεία που τους ενδιαφέρουν, στο κάτω μέρος των σελίδων των οποίων, προστίθεται ψηφιακά η σφραγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ένα λεκτικό, που σημειώνει ότι το συγκεκριμένο αρχείο συνυποβλήθηκε με την αίτηση με αρ. πρωτοκόλλου χ και ημερομηνία y.
Εν συνεχεία, η οργάνωση μπορεί να αποστείλει (π.χ. μέσω email) το συγκεκριμένο ηλεκτρονικά σημασμένο αρχείο (τύπου .pdf) σε οποιονδήποτε επιθυμεί, προκειμένου ο τελευταίος να διαπιστώσει ότι πράγματι το συγκεκριμένο αρχείο, με το αυτό περιεχόμενο, υποβλήθηκε στην ψηφιακή μερίδα της οργάνωσης, με την αίτηση με αρ. πρωτοκόλλου χ και ημερομηνία y.
Τέλος, ο αποδέκτης του ηλεκτρονικού αρχείου δύναται να επαληθεύσει τα ανωτέρω, εισάγοντας το σχετικό αρχείο στην ειδική εφαρμογή που αναφέρεται παραπάνω. Σημειώνεται ότι μπορούν να επαληθευτούν τα αρχεία με την πιο πρόσφατη επικύρωσή τους.
Με τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού με την έκδοση του κατάλληλου, κατά περίπτωση, τύπου Βεβαίωσης, καθίσταται δυνατή η γνήσια επαλήθευση/απόδειξη της υποβολής ορισμένου αρχείου στην ψηφιακή μερίδα των οργανώσεων, για κάθε νόμιμο λόγο.

Φάκελοι Αρχειοθέτησης
ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU