ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λειτουργεί το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του άρθρου 54 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), όπως ρυθμίζεται ειδικότερα με την υπ’  αριθ. 62599/26.08.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 4279/2021).

Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα:

α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και

β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.).

2. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Η Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ. 29, με στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας 2105295436 επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής : «ΓΚΠΔ») τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@yeka.gr .

Επισημαίνεται, ότι η εκάστοτε οργάνωση παραμένει αυτοτελώς υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων της και υποχρεούται να καταχωρεί στο Μητρώο.

3. Σκοπός της επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται με σκοπό την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της ΣΟΕ και την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

4. Νομική βάση για την επεξεργασία.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η εκπλήρωση καθήκοντος λειτουργίας του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και Ο.Ε. που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 6 παρ. 1ε΄ ΓΚΠΔ), σε συνδυασμό, για τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας (συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση), με την εκτέλεση υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τομέα του εργατικού δικαίου (άρθρο 9 παρ. 2β΄ ΓΚΠΔ), καθώς και με λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 9 παρ. 2ζ΄ ΓΚΠΔ).

Στην περίπτωση χορήγησης των δεδομένων σε τρίτο που αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον, η νομική βάση για τη χορήγηση των δεδομένων είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας χορήγησης των δεδομένων στον τρίτο (άρθρο 6 παρ. 1γ΄ ΓΚΠΔ) και το υπέρτερο έννομο συμφέρον του τρίτου (άρθρο 6 παρ. 1στ΄ ΓΚΠΔ, δείτε για τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον τρίτο παρακάτω περί αποδεκτών των δεδομένων) και, για τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας (συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση), η θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 9 παρ. 2 στ΄ ΓΚΠΔ, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 2 β΄ του ν. 4624/2019).

5. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και στο ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε. καταχωρίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

α) Ονοματεπώνυμο ιδρυτικών μελών που υπογράφουν το καταστατικό ή άλλες πράξεις της οργάνωσης ή αναφέρονται σε δικαστικές πράξεις (με επισύναψη αρχείου).

β) Στοιχεία εκλεγμένων από τη Γενική Συνέλευση (με επισύναψη αρχείου).

γ) Στοιχεία μελών των οργάνων διοίκησης (με επισύναψη της σχετικής απόφασης

συγκρότησης σε σώμα).

δ) Στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, ακριβής διεύθυνση, τηλέφωνο, email).

ε) Συμμετοχή των ανωτέρω σε ορισμένη Οργάνωση.

στ) Στοιχεία ταυτοποίησης εκ της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του Προέδρου του ΔΣ.

ζ) Μεταδεδόμενα και αρχεία καταγραφής όπως ip address, τεχνολογία φυλλομετρητή, ώρα σύνδεσης, αναλυτικό ιστορικό κινήσεων-μεταβολών και άλλα. Δεν συλλέγονται μεταδεδόμενα θέσης.

6. Τόπος, χρόνος τήρησης των δεδομένων και αποδέκτες αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται στο ασφαλές ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τροποποιούνται, επικαιροποιούνται, επιβεβαιώνονται και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο από το νόμιμο εκπρόσωπο της ΣΟΕ ή της ΟΕ, διατηρούνται μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους από την οργάνωση ή με ενέργειες της Υπηρεσίας, εφόσον περιέλθει σε αυτή σχετική απόφαση Δικαστηρίου και είναι προσβάσιμα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποκλειστικά για την εκτέλεση των νομίμων αρμοδιοτήτων τους.

Τα δεδομένα χορηγούνται σε αιτούντες που αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

i) υποβολή ειδικής, μέσω της πλατφόρμας, αίτησης,

ii) o αιτών να είναι συνδικαλιστική οργάνωση ή ένωση προσώπων της § 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 ή εργοδοτική οργάνωση ή μεμονωμένος εργοδότης,

iii) o αιτών να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων ή Οργανώσεων Εργοδοτών. Σημειώνεται, ότι τούτο δεν ισχύει για τον μεμονωμένο εργοδότη – αιτούντα, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση (ούτε δύναται) να εγγραφεί στο Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών,

iv) o αιτών να αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον λήψης των στοιχείων για την άσκηση των από τους ν. 1876/1990 και 1264/1982 δικαιωμάτων του και την ανταπόκρισή του στις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χορήγηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τις οικονομικές καταστάσεις αυτών (άρθρο 10 § 1 ΥΑ).

7. Υποχρέωση καταχώρισης των δεδομένων.

Η παροχή των δεδομένων είναι υποχρεωτική για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες), συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 30 του ν. 1264/1982, καθώς και για τις ενώσεις προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, ενώ η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις ναυτεργατικές οργανώσεις. Αν η συνδικαλιστική οργάνωση δεν εγγραφεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. ή δεν καταθέσει σε αυτό τα ζητούμενα στοιχεία ή δεν τα τηρεί επικαιροποιημένα, τότε, για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψή της και μέχρι αυτή να αποκατασταθεί, τελούν σε αναστολή το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διαπραγματεύεται συλλογικώς και να καταρτίζει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και η προστασία των στελεχών της συνδικαλιστικής οργάνωσης έναντι της απόλυσης και της μετάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ή αναστέλλεται και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας από κρατικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Η παροχή των δεδομένων είναι υποχρεωτική και για όλες τις οργανώσεις των εργοδοτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και τρόπου σύστασης, οι οποίες έχουν ως μέλη τους νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν την εργοδοτική ιδιότητα και επομένως απασχολούν τα ίδια εργαζόμενους ή νομίμως εκπροσωπούν επιχειρήσεις – εργοδότες.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα φυσικά πρόσωπα, δεδομένα των οποίων καταχωρούνται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και Ο.Ε. (δεδομένα ιδρυτικών μελών που υπογράφουν το καταστατικό ή άλλες πράξεις της οργάνωσης ή αναφέρονται σε δικαστικές πράξεις, στοιχεία εκλεγμένων από τη Γενική Συνέλευση, στοιχεία μελών των οργάνων διοίκησης, στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία.

Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@yeka.gr. Αν παρ' όλα αυτά θεωρήσουν ότι το ζήτημα που τους αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)