Όροι χρήσης, επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης

[https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr]

Έκδοση 1.2 – 02.02.2022

«Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων

και Οργανώσεων Εργοδοτών»

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή του πύλη [https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr] «Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών» υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων / ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

1. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι κανόνες προστασίας που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ισχύουν όταν η συλλογή, η χρήση, η αποθήκευση και κάθε άλλη πράξη επί των δεδομένων των φυσικών προσώπων γίνεται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και το ισχύον εθνικό δίκαιο και λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

2. Λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

 

3. Πρόσβαση κωδικών

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του έχουν χορηγηθεί.

Περαιτέρω η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (πχ λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, κατά την 1η είσοδο τους, απαιτείται η χρήση των κωδικών taxisnet από τον νόμιμο  εκπρόσωπο  της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή οποιουδήποτε τρίτου, κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης από αυτόν. Μετά την διαδικασία εγγραφής αποδίδονται στον φορέα οι προσωπικοί κωδικοί (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη).

 

4. Ορθότητα, Πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δικτυακή πύλης, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα / ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

5. Πληροφορίες ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες)

Οι πληροφορίες ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) που παρουσιάζονται στη δικτυακή πύλη δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η δικτυακή πύλη και οι αρμόδιες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, η δικτυακή πύλη αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την αναδημοσίευση των παραπάνω πληροφοριών - (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) - και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε είναι αρμόδια για την παροχή οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων επί των πληροφοριών αυτών.

 

6. Cookies

Η δικτυακή πύλη μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο του [https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr].

 

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι - Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η συγκεκριμένη χρήση της δικτυακής πύλης [https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr],  διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η Πολιτική Απορρήτου μας είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που η Πολιτική Απορρήτου πρέπει να τροποποιείται προκειμένου να προσαρμόζεται σε νέες ή τροποποιημένες υπηρεσίες.

 

8. Αποδοχή

Η δικτυακή πύλη [https://mitroaorganoseon.yeka.gov.gr],«Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών» προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή του πύλη υπό τους ανωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.